DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x11 (2x7x1.4) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x11 (2x7x1.4) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x11

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x10 (2x7x1.35) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x10 (2x7x1.35) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
47.800 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x8 (2x7x1.2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x8 (2x7x1.2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x8

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x6 (2x7x1.04) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x6 (2x7x1.04) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
31.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x5.5 (2x7x1) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x5.5 (2x7x1) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x5.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x4 (2x7x0.85) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x4 (2x7x0.85) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x4

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
23.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x3.5 (2x7x0.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x3.5 (2x7x0.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x3.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x2.5 (2x7x0.67) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x2.5 (2x7x0.67) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
16.070 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x2 (2x7x0.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x2 (2x7x0.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x2

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x1.5 (2x7x0.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x1.5 (2x7x0.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
11.540 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x1 (2x7x0.425) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x1 (2x7x0.425) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x1

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
9.330 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-95 (1x19x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-95 (1x19x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 95

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
172.400 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-80 (1x19x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-80 (1x19x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 80

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-75 (1x19x2.25) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-75 (1x19x2.25) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 75

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-70 (1x19x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-70 (1x19x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
125.300 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-60 (1x19x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-60 (1x19x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 60

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-50 (1x19x1.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-50 (1x19x1.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
90.100 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-38 (1x7x2.6 - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-38 (1x7x2.6 - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 109
   Truy cập trong ngày : 281
   Tổng số truy cập : 8135300
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com