DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-80 (1x19x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-80 (1x19x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 80

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-75 (1x19x2.25) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-75 (1x19x2.25) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 75

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-70 (1x19x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-70 (1x19x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
124.700 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-50 (1x19x1.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-50 (1x19x1.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
89.700 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-38 (1x7x2.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-38 (1x7x2.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1.5Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫLoại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1.5n trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-35 (1x7x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-35 (1x7x2.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
64.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-30 (1x7x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-30 (1x7x2.3) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-25 (1x7x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-25 (1x7x2.14) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
47.800 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-22 (1x7x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-22 (1x7x2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-16 (1x7x1.7) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-16 (1x7x1.7) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
31.000 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-14 (1x7x1.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-14 (1x7x1.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 14

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-11 (1x7x1.4) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-11 (1x7x1.4) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 11

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-10 (1x7x1.35) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-10 (1x7x1.35) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
20.500 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-8 (1x7x1.2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-8 (1x7x1.2) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 8

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
19.757 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-6 (1x7x1.04) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-6 (1x7x1.04) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
15.337 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-5.5 (1x7x1) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-5.5 (1x7x1) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 5.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
14.387 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.85) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.85) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 4

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
10.967 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.5 (1x7x0.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.5 (1x7x0.8) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
9.947 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 118
   Truy cập trong ngày : 294
   Tổng số truy cập : 8135313
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com