DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x6 (4x7x1.04) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x6 (4x7x1.04) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 4x6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
54.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x4 (4x7x0.85) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x4 (4x7x0.85) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 4x4

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
39.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x2.5
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x2.5

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 4x2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
26.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x1.5 (4x7x0.52) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-4x1.5 (4x7x0.52) - 0.6/1kV 04 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 4x1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
18.510 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
202.500 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
100.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x10 (3x7x1.35) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x10 (3x7x1.35) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
65.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x6 (3x7x1.04) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x6 (3x7x1.04) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x6

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
42.100 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x2.5 (3x7x0.67) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x2.5 (3x7x0.67) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
20.700 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x2 (3x7x0.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x2 (3x7x0.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x2

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x1.5 (3x7x0.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x1.5 (3x7x0.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
14.740 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x1 (3x7x0.425) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-3x1 (3x7x0.425) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 3x1

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
11.670 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
141.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x25
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x25

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
106.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
72.500 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x14 (2x7x1.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CXV-2x14 (2x7x1.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện XLPE/PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: XLPE/PVC

Tiết diện (mm2): 2x14

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 278
   Truy cập trong ngày : 2308
   Tổng số truy cập : 9002183
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com