Dây điện Cadivi

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x60 (3x19x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x60 (3x19x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x60

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x50 (3x19x1.8) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x50 (3x19x1.8) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
278.600 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x38 (3x7x2.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x38 (3x7x2.6) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x35 (3x7x2.52) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
202.500 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x30 (3x7x2.3) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x30 (3x7x2.3) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x25 (3x7x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x25 (3x7x2.14) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
150.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x22 (3x7x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x22 (3x7x2) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3x16 (3x7x1.7) - 0.6/1kV 03 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
99.700 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x80 (2x19x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x80 (2x19x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x80

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x70 (2x19x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x70 (2x19x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
264.900 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x60 (2x19x2 - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x60 (2x19x2 - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x60

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x50 (2x19x1.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x50 (2x19x1.8) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
192.400 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x38 (2x7x2.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x38 (2x7x2.6) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x38

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x35 (2x7x2.52) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
141.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x30 (2x7x2.3) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x30

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x25 (2x7x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x25 (2x7x2.14) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
106.100 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x22 (2x7x2) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x22

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
Liên hệ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2x16 (2x7x1.7) - 0.6/1kV 02 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2x16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
72.100 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 80
   Truy cập trong ngày : 53
   Tổng số truy cập : 5861146
Quảng cáo
Lên đầu trang