Dây điện Cadivi

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.0 (1x7x0.75) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-3.0 (1x7x0.75) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 3.0

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
8.997 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-2.5 (1x7x0.67) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
7.257 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-4 (1x7x0.6) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 2

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
6.147 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1.5 (1x7x0.52) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1.5

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
4.997 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CVV-1 (1x7x0.425) - 0.6/1kV 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 1

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
3.837 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-400 (61x2.9) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-400 (61x2.9) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 400

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
856.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-300 (61x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-300 (61x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 300

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
566.076 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-240 (61x2.25 - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-240 (61x2.25 - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 240

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
451.963 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-185 (37x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-185 (37x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 185

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
344.119 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-150 (37x2.3) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-150 (37x2.3) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 150

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
286.957 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-120 (37x2.03) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-120 (37x2.03) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 120

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
224.048 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-95 (19x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-95 (19x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 95

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
176.187 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-70 (19x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-70 (19x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 70

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
127.595 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-50 (19x1.8) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-50 (19x1.8) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 50

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
91.229 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-35 (7x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-35 (7x2.52) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 35

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
65.313 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-25 (7x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-25 (7x2.14) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 25

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
47.443 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-16 (7x1.7) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-16 (7x1.7) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 16

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
30.200 VNĐ

Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-10 (7x1.35) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC
Dây điện lực hạ thế Cadivi CV-10 (7x1.35) - 450/750V 01 ruột đồng cách điện PVC

Loại cáp: Cáp đồng bọc

Hãng sản xuất: Cadivi

Xuất xứ: Việt Nam

Vật liệu dây dẫn trong: Đồng

Vật liệu cách điện: PVC

Tiết diện (mm2): 10

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
19.427 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 63
   Truy cập trong ngày : 30
   Tổng số truy cập : 5861123
Quảng cáo
Lên đầu trang