THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

MCB 4P 10A- 6kA ,230V , C curve - A9K24410
MCB 4P 10A- 6kA ,230V , C curve - A9K24410

Dòng điện: 10A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
509.300 VNĐ

MCB 4P 6A- 6kA ,230V , C curve - A9K24406
MCB 4P 6A- 6kA ,230V , C curve - A9K24406

Dòng điện: 6A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
509.300 VNĐ

MCB 3P 63A- 6kA ,230V , C curve - A9K24363
MCB 3P 63A- 6kA ,230V , C curve - A9K24363

Dòng điện: 63A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
554.950 VNĐ

MCB 3P 50A- 6kA ,230V , C curve - A9K24350
MCB 3P 50A- 6kA ,230V , C curve - A9K24350

Dòng điện: 50A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
486.200 VNĐ

MCB 3P 40A- 6kA ,230V , C curve - A9K24340
MCB 3P 40A- 6kA ,230V , C curve - A9K24340

Dòng điện: 40A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
420.750 VNĐ

MCB 3P 32A- 6kA ,230V , C curve - A9K24332
MCB 3P 32A- 6kA ,230V , C curve - A9K24332

Dòng điện: 32A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
369.600 VNĐ

MCB 3P 25A- 6kA ,230V , C curve - A9K24325
MCB 3P 25A- 6kA ,230V , C curve - A9K24325

Dòng điện: 25A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
350.350 VNĐ

MCB 3P 20A- 6kA ,230V , C curve - A9K24320
MCB 3P 20A- 6kA ,230V , C curve - A9K24320

Dòng điện: 20A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
334.950 VNĐ

MCB 3P 16A- 6kA ,230V , C curve - A9K24316
MCB 3P 16A- 6kA ,230V , C curve - A9K24316

Dòng điện: 16A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
318.450 VNĐ

MCB 3P 10A- 6kA ,230V , C curve - A9K24310
MCB 3P 10A- 6kA ,230V , C curve - A9K24310

Dòng điện: 10A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
318.450 VNĐ

MCB 3P 6A- 6kA ,230V , C curve - A9K24306
MCB 3P 6A- 6kA ,230V , C curve - A9K24306

Dòng điện: 6A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
318.450 VNĐ

MCB 2P 63A- 6kA ,230V , C curve - A9K27263
MCB 2P 63A- 6kA ,230V , C curve - A9K27263

Dòng điện: 63A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
381.150 VNĐ

MCB 2P 50A- 6kA ,230V , C curve - A9K27250
MCB 2P 50A- 6kA ,230V , C curve - A9K27250

Dòng điện: 50A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
329.450 VNĐ

MCB 2P 40A- 6kA ,230V , C curve - A9K27240
MCB 2P 40A- 6kA ,230V , C curve - A9K27240

Dòng điện: 40A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
263.450 VNĐ

MCB 2P 32A- 6kA ,230V , C curve - A9K27232
MCB 2P 32A- 6kA ,230V , C curve - A9K27232

Dòng điện: 32A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
229.350 VNĐ

MCB 2P 25A- 6kA ,230V , C curve - A9K27225
MCB 2P 25A- 6kA ,230V , C curve - A9K27225

Dòng điện: 25A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
219.450 VNĐ

MCB 2P 20A- 6kA ,230V , C curve - A9K27220
MCB 2P 20A- 6kA ,230V , C curve - A9K27220

Dòng điện: 20A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
209.550 VNĐ

MCB 2P 16A- 6kA ,230V , C curve - A9K27216
MCB 2P 16A- 6kA ,230V , C curve - A9K27216

Dòng điện: 16A

Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Dùng trong lưới điện dân dụng, điện công nghiệp, cao ốc văn phòng

Tiêu chuẩn IEC 898 và ISO9001 – Đường Cong loại C 

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV

Giá SP:
Liên hệ

Giá đã giảm:
199.650 VNĐ

Tìm kiếm
   
Hỗ trợ trực tuyến
NHƠN: 0976597477
NHƠN: 0976597477
Kỹ thuật: 0967632727
Kỹ thuật: 0967632727
(028) 3973 4017
(028) 3973 4845
(028) 3973 0400
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 93
   Truy cập trong ngày : 3165
   Tổng số truy cập : 8601557
Quảng cáo
Lên đầu trang
butykoszulkipolo.com